บรรณาธิการบริหาร
ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย

รองบรรณาธิการบริหาร
ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย

กองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ประคอง ตันเสถียร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมะ สตะเวทิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ศกุนตะลักษณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วไล ณ ป้อมเพชร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.อารี พันธ์มณี มหา่วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รองศาสตราจารย์ ดร.รสชงพร โกมลเสวิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Professor Aurilla Arntzen Bechina, Ph.D. Buskerud University College, Norway
Professor Daniel A. Berkowitz, Ph.D. The University of Iowa
Professor John Schermerhorn, Ph.D. Ohio University
Professor Sang M. Lee, Ph.D. University of Nebraska-Lincoln
Professor Thomas J. Knutson, Ph.D. California State University, Sacramento
Assocciate Professor Vincent Ribiere, Ph.D. Bangkok University

 
บรรณาธิการจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร.รสชงพร โกมลเสวิน

ฝ่ายบริหารจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี สวัสดิสรรพ์
อาจารย์ปวีณา กุลประสูตรร
อาจารย์รมณีย์ ยิ่งยง
อาจารย์อารีรัตน์ สุจิรปัญญา

บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา
อาจารย์ศรีสุดา ธรรมบำรุง