ส่งบทความ และ
ฝ่ายสมาชิก
อาจารย์อารีรัตน์ สุจิรปัญญา
email : areerat.su@bu.ac.th
   
สถานที่ ศูนย์บริการวิชาการ อาคาร 2 ชั้น 3
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2350 3500 ต่อ 1607, 1774, 1775 โทรสาร 0 2350 3693
Website : executivejournal.bu.ac.th