แนวทางการเตรียมต้นฉบับ (ตัวอย่าง)
 • -  แบบฟอร์มการส่งบทความวิชาการภาษาไทย
 • -  Guidelines for Article Submission

 • 1.  บทความจะต้องไม่เคยผ่านการลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน หรือกรณีที่บทความนั้นมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือพาดพิงกับหน่วยงานหรือองค์กรใด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์นั้น
  2.  บทความอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เนื้อเรื่องมีความยาวประมาณ 10-15 หน้า (รวมบรรณานุกรม)
  3.  ชื่อเรื่อง ควรกะทัดรัด ไม่ใช้คำย่อและไม่ควรยาวเกินไป  หากเป็นบทความภาษาไทย หากเป็นบทความวิชาการภาษาไทยต้องมีชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ
  4.  ผู้เขียนบทความทุกคนต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน
       - ชื่อ-นามสกุลของผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อเรื่อง
       - Email และสถานที่ทำงานของผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ Footnote หน้าแรกของบทความ
  5.  บทคัดย่อ และ Abstract เป็นการสรุปสาระสำคัญของเรื่อง กรณีบทความวิชาการ ภาษาไทย ให้เขียน “บทคัดย่อ” และ “คำสำคัญ” แล้วตามด้วย “Abstract” และ “Keywords”  กรณีบทความวิชาการ ภาษาอังกฤษ ให้เขียน “Abstract” และ “Keywords” แล้วตามด้วย “บทคัดย่อ” และ “คำสำคัญ” ทั้งนี้บทคัดย่อ และ Abstract ความยาวไม่ควรเกิน 10 บรรทัด
  6.  ประเภทบทความวิชาการ
       6.1 บทความวิชาการภาษาไทย
            - ชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Title)
            - บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract) มีความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด
            - คำสำคัญภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Keywords)
            - บทนำ (Introduction)
            - เนื้อหา (Text)
            - บทสรุป (Conclusion)
            - บรรณานุกรม (References)***
            หมายเหตุ *** (ดูรายละเอียดและตัวอย่างเพิ่มเติมในหัวข้อ “การเขียนอ้างอิง”)
                      1. รายการอ้างอิงที่เป็นของคนไทยในบรรณานุกรมจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ โดยจัดเรียงคู่กัน คือ เรียงบรรณานุกรมภาษาอังกฤษที่แปลขึ้นก่อนและเติมคำว่า “(in Thai)” ต่อท้าย และตามด้วยบรรณานุกรมภาษาไทย
                      2. การเรียงลำดับรายการอ้างอิงในบรรณานุกรม กรณีมีการแปลรายการอ้างอิงจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้ยึดตัวอักษรภาษาไทยในการเรียงลำดับ
       6.2 บทความวิชาการภาษาอังกฤษ
            - ชื่อภาษาอังกฤษ (Title)
            - บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract) มีความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด
            - คำสำคัญภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Keywords)
            - บทนำ (Introduction)
            - เนื้อหา (Text)
            - บทสรุป (Conclusion)
            - บรรณานุกรม (References)
  7.  การอ้างภาพหรือตารางขอให้ใส่ที่มา เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ (หากมีการฟ้องร้องจะเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว  ทางวารสารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น) และอ้างอิงเป็นแบบแทรกปนในเนื้อหา (In-text Citation) และการเขียนบรรณานุกรมขอให้เขียนตามรูปแบบของวารสารนักบริหาร (รูปแบบ APA) http://executivejournal.bu.ac.th/reference.html  โดยเรียงภาษาไทยขึ้นก่อนแล้วตามด้วยภาษาอังกฤษ และเรียงตามลำดับตัวอักษร
  8.  การใช้คำศัพท์เฉพาะทางวิชาการ ควรดำเนินการดังนี้
       1) ใช้คำภาษาอังกฤษที่มีใช้ในภาษาไทยอย่างแพร่หลาย ให้เขียนเป็นภาษาไทยตามหลักการเขียนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเล่มล่าสุด โดยไม่ต้องวงเล็บแสดงภาษาอังกฤษประกอบ เช่น อินเทอร์เน็ต ออนไลน์ เป็นต้น
       2) กรณีคำภาษาอังกฤษยังใช้ไม่แพร่หลายให้เขียนคำแปลหรือเขียนคำอ่านทับศัพท์พร้อมวงเล็บภาษาอังกฤษและอักษรย่อ (ถ้ามี) เช่น เครื่องรับรู้ชีวภาพ (biosensor) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory Planned Behavior: TPB) การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning: BBL)
       3) การเขียนคำภาษาอังกฤษในวงเล็บ ควรเขียนในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว ไม่ควรวงเล็บคำนั้นไว้ทุกที่ และข้อความหรือคำภาษาอังกฤษที่อยู่ในวงเล็บต้องใช้ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ยกเว้นคำที่จะมีอักษรย่อ หรือคำเฉพาะ
       4) กรณีที่คำที่ใช้มีอักษรย่อภาษาอังกฤษ ให้ระบุคำเต็มและอักษรย่อในครั้งแรก ครั้งต่อไปให้ใช้เพียงอักษรย่อได้ เช่น ครั้งแรกเขียนว่า “ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory Planned Behavior: TPB)” ครั้งต่อมาใช้ TPB เป็นต้น
  9.  การพิมพ์ต้นฉบับจะต้องพิมพ์ตามรูปแบบและขนาดตัวอักษร  ตามข้อมูลด้านล่าง


  หัวข้อ

  บทความภาษาไทย
  TH Sarabun PSK

  English Articles
  TH Sarabun PSK

  ขนาด

  ชนิด

  Size

  Font Type

   ชื่อเรื่อง / Title

  22  (CT)

  ตัวหนา

  22  (CT)

  Bold Font

   ชื่อผู้เขียน / Author

  16  (RJ)

  ตัวหนา

  16  (RJ)

  Bold Font

   อีเมล / Email 14  (LJ) ตัวหนา 14  (LJ) Bold Font

   สถานที่ทำงาน / Affiliations

  14  (RJ)

  ตัวหนา

  14  (RJ)

  Bold Font

   บทคัดย่อ และ Abstract

  15  (LJ)

  ตัวหนา

  15  (LJ)

  Bold Font

   คำสำคัญ / Key words

  15  (LJ)

  ตัวหนา

  15  (LJ)

  Bold Fort

   บทนำ / Introduction

  15  (LJ)

  ตัวหนา

  15  (LJ)

  Bold Fort

       เนื้อเรื่อง / Article

  15  (LRJ)

  ตัวธรรมดา

  15  (LRJ)

  Regular Font

       หัวข้อเรื่อง / Item

  15  (LJ)

  ตัวหนา

  15  (LJ)

  Bold Fort

       หัวข้อย่อย / Sub Items

  15  (LJ)

  ตัวหนา

  15  (LJ)

  Bold Font

   บทสรุป / Conclusion

  15  (LJ)

  ตัวหนา

  15  (LJ)

  Bold Fort

   บรรณานุกรม / References

  15  (LJ)

  ตัวหนา

  15  (LJ)

  Bold Fort


  CT = กึ่งกลาง (Centre Text),  LJ = ชิดซ้าย (Left Justified),  

  RJ = ชิดขวา (Right Justified) และ LRL = ชิดซ้ายและขวา (Left & Right Justified)

  10. ต้นฉบับสามารถส่งได้ทางระบบออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ (http://executivejournal.bu.ac.th/submitpaper_exjour/sendpaper.php) โดยกองบรรณาธิการจะพิจารณาเบื้องต้น ก่อนนำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่าน ในการพิจารณาบทความเพื่อประเมินคุณภาพและความเหมาะสม เมื่อผู้เขียนได้รับผลการประเมิน จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขให้แล้วเสร็จตามกำหนด ซึ่งบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการ จึงจะได้การตอบรับการตีพิมพ์ลงในวารสารนักบริหาร การส่งบทความ
            ผู้เขียนสามารถส่งต้นฉบับผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ ส่งบทความออนไลน์  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์อารีรัตน์  โทรศัพท์ 02-350-3500 ต่อ 1775, 1607 และ 1774