วารสารนักบริหาร (Executive Journal) เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการเผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ปัจจุบันเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ในสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังต่อไปนี้

  • มนุษยวิทยา                                          
  • นิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ
  • นิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • จิตวิทยา
  • สังคมวิทยา
  • การจัดการการศึกษา

          วารสารเปิดรับบทความวิชาการของทั้งคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยบทความต้องมีข้อความรู้ที่สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรืองานวิจัย มุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดทฤษฎีใหม่รวมถึงเอกสารเชิงหลักการ (Conceptual Paper) ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันจะนำไปสู่การวิจัยในหัวข้อวิชาการที่สำคัญ