รูปแบบการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาและบรรณานุกรม

การแปลบรรณานุกรมภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

โดยเริ่มใช้ใน วารสารนักบริหาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป