1. กำหนดการตีพิมพ์วารสารนักบริหาร (Executive Journal) มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ
 2.      ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน
       ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

 3. ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์
 4.      รับตีพิมพ์บทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่เป็นบทความวิชาการหรือเป็นเอกสารเชิงหลักการ (Conceptual Paper) ของทั้งคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป และต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน

 5. รูปแบบบทความ
 6.           บทความที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต้องมีรูปแบบตามเกณฑ์การเตรียมต้นฉบับบทความของวารสาร

 7. กระบวนการพิจารณา
 8. บทความที่ส่งมาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ จะได้รับการประเมินโดยกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน (Double-Blind Peer Review) ก่อนที่จะได้รับการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการจัดพิมพ์ขั้นต่อไป

 9. จรรยาบรรณการตีพิมพ์
 10. บทความที่นำมาสมัครลงตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน และไม่ส่งต้นฉบับบทความซ้ำซ้อนกับวารสารอื่น รวมทั้งผู้เขียนบทความต้องไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น